?irket A?madan Hayata Ge?irebilece?iniz Giri?imcilik Fikirleri

?irket A?madan Hayata Ge?irebilece?iniz Giri?imcilik Fikirleri

Eminiz ?u anda yapt??? i?ten tatmin olmayan, mutlu olaca?? i?e bir an ?nce kavu?mak isteyen yüzlerce insan vard?r. Kim kendi i?ini yaparak ba?ar?ya ula?mak istemez ki? ??te ?irket a?madan hayata ge?irebilece?in..
1.8 Milyar Dolarl?k Exit ile Türkiye'nin ?lk Unicorn'u: Peak Games!

1.8 Milyar Dolarl?k Exit ile Türkiye'nin ?lk Unicorn'u: Peak Games!

Zynga, Peak Games’i 1.8 milyar dolara sat?n ald?. Endeavor Catalyst’in de yat?r?mc?s? oldu?u Peak Games’in exit’i, Türkiye’den ??kan ilk ‘unicorn' olarak yerli ve yabanc? bas?nda büyük yank? uyand?rd?. Detaylar..
Turizm Giri?imcilerini ve Sekt?rü, Hijyene Yat?r?m Kurtaracak!

Turizm Giri?imcilerini ve Sekt?rü, Hijyene Yat?r?m Kurtaracak!

Tatile ??kacak m?s?n?z sorusuna bu günlerde ?ok az ki?i “ben giderim” diyor, i?letmeler ise hayatta kalman?n yollar?n? ar?yor. Hijyen ve sa?l???n bir hastane mant???yla ele al?nmas? sekt?rü kurtaracak. Detaylar..
Teknoloji Giri?imlerine Yat?r?m ??in TechOne Fonu Kuruldu!

Teknoloji Giri?imlerine Yat?r?m ??in TechOne Fonu Kuruldu!

Actus ve Tarvenn gü?birli?i ile kurulan TechOne Giri?im Sermayesi Fonu, Türkiye’den global pazarlara a??lma potansiyelli teknoloji giri?imlerine 5 y?lda 200 Milyon TL’nin üzerinde yat?r?m yapmay? hedefliyor. ??..
Pandemiler ?novasyonu Zorunlu Hale Getirip H?zland?r?yor!

Pandemiler ?novasyonu Zorunlu Hale Getirip H?zland?r?yor!

COVID-19’un ?nemli bir etkisi de inovasyonu h?zland?rmak. Bu do?ru i?lerle u?ra?an StartUp’lar i?in ciddi bir f?rsat demek. Nas?l m?? ?ünkü yeni teknolojilerin ve i? modellerinin benimsenmesi h?zlanacak. Detayl..
Lonca Giri?imcilik Merkezi 5. D?nemine 9 Startup ile Ba?lad?

Lonca Giri?imcilik Merkezi 5. D?nemine 9 Startup ile Ba?lad?

Kat?l?m finans kurulu?u Kuveyt Türk’ün yeni fikirleri destekleyip geli?tirerek ülke ekonomisine kazand?rmak amac?yla hayata ge?irdi?i Lonca Giri?imcilik Merkezi’nde be?inci d?nem program? ba?lad?. Detaylar habe..
Patent Tabanl? Teknoloji Transferi Destekleme ?a?r?s? Yay?nland?

Patent Tabanl? Teknoloji Transferi Destekleme ?a?r?s? Yay?nland?

?niversitelerde, ar-ge kurumlar?nda ve teknoloji geli?tirme b?lgelerinde geli?tirilen patentli teknolojilerin sanayi kurulu?lar?na lisanslanmas?n? veya devrini kolayla?t?rmak amac?yla ?a?r? yay?nland?. Detaylar..
Zynga, Türk Oyun ?irketi Peak'i 1.8 Milyar Dolara Sat?n Ald?!

Zynga, Türk Oyun ?irketi Peak'i 1.8 Milyar Dolara Sat?n Ald?!

10 y?l i?inde global mobil oyun sekt?rünün devlerinden biri Türkiye'den ortaya ??kt?. Türk oyun ?irketi Peak Games, dünya teknoloji sekt?rüne damga vuran bir imza att? ve 1.8 milyar dolara Zynga'n?n oldu. Detay..
Bir Zafer An?t?: ?stanbul Havaliman? Belgeseli Yay?nland?

"Bir Zafer An?t?: ?stanbul Havaliman?" Belgeseli Yay?nland?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ?stanbul Havaliman?’n?n, fikir a?amas?ndan tam kapasiteyle a??ld??? d?neme kadar ge?en süreci anlatan “Bir Zafer An?t?: ?stanbul Havaliman?” belgeseli yay?nland?. Deta..
?brahim Bodur Sosyal Giri?imcilik ?dülü 2020 Ba?vurular? Ba?lad?

?brahim Bodur Sosyal Giri?imcilik ?dülü 2020 Ba?vurular? Ba?lad?

Kale Grubu, Ashoka Türkiye ortakl???yla yeni nesil sosyal giri?imcileri te?vik etmek i?in düzenlenen ?brahim Bodur Sosyal Giri?imcilik ?dülü ba?vurular? ba?lad?. 15 May?s’ta ba?layan ?dül ba?vurular? 21 Haziran..
Gazali: Salg?n?n Tamamen Bitmesini Beklemek Ekonomileri Vurur

Gazali: Salg?n?n Tamamen Bitmesini Beklemek Ekonomileri Vurur

U?P Onursal Ba?kan? ve ?rdün Senat?rü Talal Abu Gazali, Bo?azi?i Zirvesi’nin organize etti?i webinarda sorular? yan?tlad?. Gazali, salg?n sonras?nda dünyada ekonomik ve sosyal anlamda yeni bir ?a??n ba?layaca??..
Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Fabrika Temeli Haziran'da At?lacak

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Fabrika Temeli Haziran'da At?lacak

Türkiye’nin gururu yerli otomotiv fabrikas?n?n temelleri at?l?yor. TOGG, üretece?i yerli otomobilin fabrikas?, Bursa’n?n Gemlik il?esinde kurulacak. Fabrikan?n temelleri Haziran ay?nda at?lacak. ??te heyecan ve..
Daha fazla haber ve i?erik i?in kategorilerimizi, etiket bulutumuzu ve ar?ivimizi inceleyebilir ya da arama sayfam?zdan arama yapabilirsiniz.